کارگر خالی باربری

کارگر خالی باربری: بدون ماشین کسی است که به درخواست مشتری، کلیه کارهای حمل بار را بر عهده دارد. معمولا اتوبارهای در خدمات ویژه ای که برای باربری اثاثیه منزل و حمل بار بر عهده دارند، کارگر را نیز به محل اعزام می کنند.

وقتی بخواهید لوازم منزل یا محل کار را در همان ساختمان جابجا کنید نیاز به کارگر  بدون ماشین دارید. در واقع نیازی به حمل بار به داخل ماشین نیست و تنها وسایل از یک طبقه به طبقه دیگر، منتقل می شود. در ساختمان های اداری، این نوع جابجایی ها زیاد انجام می شود.

کارگر خالی

برای مثال کارمندان بخش مالی از طبقه چهارم به طبقه اول ، نقل مکان می کنند. در این موقعیت لازم است تا کلیه تجهیزات اداری و وسایل بخش مالی نیز به طبقه اول ، منتقل شود. برای چنین موارد و جابجایی ها از کارگر خالی باربری استفاده می شود.

از این کارگرها برای مواردی که فاصله مبدا و مقصد کم است، استفاده می شود. در فواصل نزدیک نیازی به ماشین حمل بار نیست. جابجایی ها در داخل ساختمان و از یک طبقه به طبقه دیگر، حمل اثاثیه به ساختمان روبرو یا همجوار و هر مورد دیگری که فاصله بسیار کم باشد، قطعا این کارگرها با هزینه کمتری کار را در سریع ترین زمان انجام می دهد.

گاهی فاصله مبدا و مقصد در حد چند کوچه تفاوت دارد و مشتری خود، ماشین تهیه کرده است. در چنین مواردی هم می توانید به تعداد دلخواه، کارگر خالی را استخدام کنید. این کارگرهای باربری به صورت تک نفره یا به تعداد نیز به محل اعزام می شود. شاید یک یا چندکارگر باربری بیشتر نیاز نداشته باشید.